Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και το έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον χώρο της Πληροφορικής, είναι δυνατόν να καταστήσουν ανεπίκαιρα και αναποτελεσματικά τα υπάρχοντα ή αναπτυσσόμενα πληροφοριακά συστήματα και παράλληλα, να θέσουν σε δοκιμασία την αντοχή των επενδύσεων σε αυτόν τον χώρο.

Η Digimark πρωτοπόρος εταιρεία στην ελληνική αγορά στην σχεδίαση, εγκατάσταση και υποστήριξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διαθέτει εξειδικευμένη ομάδες Business και Technical Consulting στελεχωμένες με δυναμικό έμπειρο και πλήρως ενημερωμένο επί των τεχνολογικών εξελίξεων.

Με την καθοριστική και έγκαιρη τεχνολογική παρέμβαση της Digimark μέσα από σύγχρονες διαδικασίες και με σωστή διάθεση των πόρων της επιχείρησης, επιτυγχάνεται διαρκής αναδιάρθρωση, αύξηση των κερδών και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

Ο τομέας των μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει να κάνει με την ουσιαστική και ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων που διερευνά και την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων της. Προτείνονται πάντοτε εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες λύσεις που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών.

Υπηρεσίες Technical Consulting
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού κορμού πληροφοριακών συστημάτων, κατάρτισης προδιαγραφών συστήματος
  • Υπηρεσίες ελέγχου πληρότητας προτεινόμενων λύσεων σε σχέση με τις ζητούμενες προδιαγραφές
  • Κατάρτιση μελετών μετάπτωσης δεδομένων και συνεργασίας σε ανομοιογενή περιβάλλοντα
  • Κατάρτιση μελετών αύξησης αποδοτικότητας
  • Κατάρτιση μελετών ελέγχου και εφαρμογής για την ασφάλεια
  • Business Transformation Services