Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
[:el]

Κατόπιν ανάλυσης της υπάρχουσας υποδομής καθώς και των μελλοντικών απαιτήσεων της επιχείρησής σας, οι μηχανικοί της εταιρείας μας επιλέγουν και προτείνουν την κατάλληλη για σας λύση μέσα από ένα σύνολο διαθέσιμων υπηρεσιών πρόσβασης της Hellas Online. Αυτές είναι:
HOL Business ADSL
Η υπηρεσία hol business adsl αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση για γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet με υψηλές ταχύτητες μέσω του ιδιόκτητου δικτύου της hellas online. Απευθύνεται σε ελεύθερους Επαγγελματίες και Μικρoμεσαίες Επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά
 • Ταχύτητα πρόσβασης : 12/1 ή 24/1 Mbps μέσω κυκλώματος ADSL του ιδιόκτητου δικτύου της HOL
 • Εγκατάσταση και διαχείριση aσύρματου δρομολογητή (wi-fi)
 • Παροχή 8 στατικών IP διευθύνσεων
 • Καταχώρηση ονόματος χώρου και φιλοξενία εταιρικού website (300 MB)*
 • Απεριόριστος αριθμός εταιρικών e-mail της μορφής username@company.gr με χωρητικότητα 5GB και online διαχείριση του λογαριασμού μέσω του HOL myaccount
 • Dial-up backup σε περίπτωση αστοχίας της ADSL σύνδεσης
Επιπλέον υπηρεσίες
 • Εγκατάσταση & διαχείριση firewall για την προστασία του τοπικού σας δικτύου από τις απειλές του internet
 • Παροχή επιπλέον στατικών IP διευθύνσεων Κατοχύρωση πρόσθετων δικτυακών ονομάτων (domain name) .gr ή .eu
 • Πρόσθετος χώρος για τη φιλοξενία του εταιρικού website
 • Πρόσθετος χώρος για τους λογαριασμούς e-mail
HOL Internet Leased Lines
Η Υπηρεσία hol internet leased line αποτελεί την πιο αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet με εγγυημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Απευθύνεται στις Επιχειρήσεις που απαιτούν μεγάλες ταχύτητες πρόσβασης, υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια των δεδομένων, ώστε να διασφαλίσουν το αδιάλειπτο κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας που βασίζεται στο internet κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Χαρακτηριστικά
 • Επιλογή κάθε τύπου κυκλώματος πρόσβασης σύμφωνα με τις ανάγκες διασύνδεσης κάθε σημείου παρουσίας της Επιχείρησης
 • Εγγύηση της ταχύτητας πρόσβασης στο Internet εντός του δικτύου της HOL (Contention ratio 1:1)
 • Παροχή του Μισθωμένου Κυκλώματος, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και διαχείριση του απαιτούμενου εξοπλισμού
 • Εκχώρηση στατικών IP διευθύνσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
 • Ολοκληρωμένα πακέτα email & web hosting
Added Value Services
 • Eγκατάσταση, παραμετροποίηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του εξοπλισμού από εξειδικευμένο προσωπικό της Digimark
 • Προγράμματα προηγμένης υποστήριξης και αντικατάστασης εξοπλισμού
 • Παροχή εφεδρικών κυκλωμάτων πρόσβασης
 • Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Firewall, Content Filtering, κλπ)
 • Διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης (bandwidth management)
[:en]After an excessive analysis of the existing networking infrastructure and future requirements of your business, our engineers company select, propose and apply the appropriate solution, through a various available internet access services provided by Hellas Online. These are:
HOL Business ADSL
HOL Business ADSL service is a solution for fast and reliable access to the Internet with high speeds through HOL’s private network. Aimed for professionals and small businesses, offers:The hol business adsl service is the most comprehensive solution for fast and reliable access to the Internet at high speeds through the private network hellas online. Aimed at freelancers and Midlesize Enterprises.
Characteristically
 • Speed of access: 12/1 or 24/1 Mbps ADSL circuit via the private network HOL
 • Installing and managing Wireless router (wi-fi)
 • Provision of 8 static IP addresses
 • Register domain name and hosting corporate website (300 MB) *
 • Unlimited number of corporate e-mail form username@company.gr with 5GB capacity and online account management through HOL myaccount.
 • Dial-up backup in case of failure of the ADSL connection
Additional services
 • Installation and management of firewall to protect your local network from internet threats
 • Provide additional static IP addresses Securing additional network names (domain name). Gr or. Eu
 • Additional space for e-mail accounts
 • Additional space for e-mail accounts
HOL Internet Leased Lines
Leased lines are the most reliable Internet access with guaranteed quality. Aimed for businesses that require high-speed access, high availability and data security, they ensure continuity of any business operation based on the internet, under any circumstances.
Characteristically
 • Select each circuit type of access in accordance with the interconnection needs of any sign of Operation
 • Warranty speed Internet access within the network HOL (Contention ratio 1:1)
 • Provision of leased circuits, configuration, installation and management of equipment required
 • Assign a static IP address according to business needs
 • Complete packages email & web hosting
Added Value Services
 • Installation, configuration and monitoring of the equipment by qualified personnel Digimark
 • Software support and advanced replacement equipment
 • Provide backup access circuits
 • Ability to provide security services (Firewall, Content Filtering, etc.).
 • Manage the available capacity according to business needs (bandwidth management)
[:]

There are no comments for this article.

REPLY A MESSAGE