Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων Νοτίου Αιγαίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020»
«Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Νοτίου Αιγαίου»

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» για επενδύσεις που θα συνεισφέρουν στην αύξηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και των εργαζομένων και επιχειρηματιών στο περιβάλλον της έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια.

ΕΣΠΑ ΝΗΣΙΑ

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31.12.2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, οι νέες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Ειδικότερα:

 • Κατατάσσονται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. για δύο συνεχόμενα έτη).
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Ασκούν δραστηριότητα εντός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων De Minimis που χορηγηθήκαν σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας όπως:
  • Αγροδιατροφή
  • Τουρισμός της εμπειρίας
  • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της κάθε πρότασης κυμαίνεται από 50.000 Ευρώ έως 100.000 Ευρώ, ενώ η ενίσχυση ανέρχεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται η 30.06.2023

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2022 και εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

Ν Αιγαιο εσπα

Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη δεν είναι επιλέξιμες. Η προμήθεια ανταλλακτικών είναι επιλέξιμη, εφ’ όσον είναι παρελκόμενα κύριων εξαρτημάτων εξοπλισμού που προμηθεύεται η επιχείρηση. Τα εξαρτήματα δε θα πρέπει να αποτελούν συνήθη αναλώσιμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 15.04.2022.

Για  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2102518666

mail: digitaltransformation@digimark.gr

Contact Us

Subscribe to our Newsletter to stay updated about our News and Blog Posts

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.