Case Study: Η Digimark συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Απομακρυσμένης Εργασίας της Καθημερινής

digi kathimerini

Εταιρεία: Η Καθημερινή

Κλάδος: Εκδόσεις

Εταιρικό Προφίλ

Η Καθημερινή είναι ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα από το 1919, παρέχει πολύπλευρη ενημέρωση, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στα ξεχωριστά τμήματα που συμπεριλαμβάνει στην έκδοση της: (Πολιτική, Επικαιρότητα, Διεθνή, Πολιτιστικά, Οικονομικά, Αθλητικά). Με το συστηματικό διαχωρισμό των ειδήσεων σε αυτές τις ενότητες, η Καθημερινή επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι αναγνώστες ενημερώνονται σφαιρικά αλλά και με λεπτομέρεια.

Η ανάγκη – Στόχος

Η εφημερίδα Καθημερινή́ αναζητούσε εναλλακτική́ λύση για το παλαιό τηλεφωνικό́ της κέντρο. Αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του Work From Home λόγω της πανδημίας, αναζητούσε μια λύση που να είναι ευέλικτη, επεκτάσιμη και ικανή́ να υποστηρίξει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών της. Προκείμενου να καλύψει αυτή της την ανάγκη απευθύνθηκε στην Digimark, οι οποία και της πρότεινε, σχεδίασε και υλοποίησε λύση Unified Communications με τηλεφωνικό κέντρο από την 3CX. Με την λύση της Digimark, η Καθημερινή́ υιοθέτησε γρήγορα ένα σύγχρονο σύστημα επικοινωνίας και αναδιάρθρωσε την εσωτερική́ και εξωτερική́ επικοινωνία της ώστε να ταιριάζει στη «νέα πραγματικότητα».

Η πρόκληση

Η λειτουργιά με ένα παλαιό́ τηλεφωνικό́ κέντρο είναι περιοριστική, πόσο μάλλον κατά́ τη διάρκεια μιας πανδημίας με σύνθετες και αυξανόμενες απαιτήσεις. Αντιμέτωπο με την πρόκληση της εξ αποστάσεως εργασίας, το παλαιό τηλεφωνικό́ κέντρο της Καθημερινής δεν ήταν εξοπλισμένο για να υποστηρίξει αυτή́ τη μετάβαση. Εκτός αυτού́, οι συχνά περίπλοκες και ακριβές αναβαθμίσεις εξοπλισμού́ και λογισμικού́ δεν ήταν μόνο δαπανηρές, αλλά́ και χρονοβόρες.

Η Καθημερινή́ ήθελε ένα σύστημα τηλεφωνικού́ κέντρου που θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία χωρίς διακοπή́ στην καθημερινή́ της δραστηριότητα. Αρκετές λειτουργιές, όπως αναμονές κλήσεων και αυτοματοποιημένες απαντήσεις, είχαν ήδη εφαρμοστεί́ στο προηγούμενο τηλεφωνικό́ κέντρο. Προκειμένου να διατηρήσουν την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών τους, έπρεπε να διασφαλιστεί η ομαλή́ μετάβαση στο νέο σύστημα χωρίς προβλήματα.

Η Λύση

Με τη βοήθεια της Digimark, Gold Partner της 3CX, η Καθημερινή́ μπόρεσε να εγκαταστήσει γρηγορά το νέο τηλεφωνικό της κέντρο με λογικό κόστος και το πιο σημαντικό́ – χωρίς δυσκολίες.

Η ρύθμιση της επικοινωνίας μέσω του 3CX ήταν απλή́ και άμεση. Προκειμένου να αποφευχθεί́ η διακοπή́ λειτουργιάς, η Καθημερινή́ μπόρεσε να ολοκληρώσει την εγκατάσταση ενώ́ το προηγούμενο τηλεφωνικό́ κέντρο ήταν ακόμα σε λειτουργιά. Αυτό́ σίγουρα βοήθησε στην αποφυγή́ απώλειας δεδομένων και έδωσε την ευκαιρία στους χρήστες της Καθημερινής να εξοικειωθούν με το σύστημα πριν την πλήρη εφαρμογή́ του. Διστακτικοί́ αρχικά́, οι υπάλληλοι επισημάναν γρήγορα πόσο φιλικό́ προς το χρήστη είναι το λογισμικό́.

Οι χρήστες του τηλεφωνικού κέντρου της Καθημερινής που έρχονται σε επαφή με πελάτες και αναγνώστες, μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις εφαρμογές Android και iOS, καθώς και την εφαρμογή́ 3CX Windows Desktop και web client. Δέχονται όλες τις εισερχόμενες κλήσεις, συνδέοντας στο δίκτυο κάθε απαραίτητη συσκευή́ όπως τηλεφωνική συσκευή, κινητό, laptop ή επιτραπέζιο υπολογιστή. Ευελιξία που της ήταν άγνωστη με το προηγούμενο τηλεφωνικό́ κέντρο που διέθετε.

Ως λύση ενοποιημένης επικοινωνίας (Unified Communication), το νέο τηλεφωνικό κέντρο εξόπλισε το προσωπικό́ της Καθημερινής με μια ποικιλία δυνατοτήτων. Όπως απομακρυσμένη πρόσβαση, αναμονές κλήσεων   και  συνδεσιμότητα IP. H συνδεσιμότητα IP, για παράδειγμα, καθώς χρησιμοποιεί τη δομημένη καλωδίωση του δικτύου, εξάλειψε την ανάγκη για την παλιά τηλεφωνική καλωδίωση.

Πλέον, μόνο η άδεια χρήσης 3CX PRO 96SC είναι η βασική δαπάνη για το τηλεφωνικό κέντρο, οπότε μέσα στα επόμενα χρόνια θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Αποτελέσματα

Από́ την αρχή́ της πανδημίας του Covid-19, η εξ αποστάσεως εργασία έχει γίνει σημαντική προτεραιότητα για την Καθημερινή́. Με τις δυνατότητες του 3CX οι χρήστες δεν είναι πλέον εξαρτώμενοι από́ το τηλέφωνο του γραφείου και μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν κλήσεις από́ οπουδήποτε εκτός του γραφείου τους. Όλα αυτά́, χωρίς επιπλέον κόστος ή σημαντικό́ χρόνο για να εκπαιδευτούν στη χρήση του τηλεφωνικού κέντρου.

Το 3CX βελτίωσε επίσης σημαντικά́ την επικοινωνία με τους πελάτες και τους αναγνώστες της εφημερίδας. Η καλύτερη διαχείριση των εισερχομένων κλήσεων με χρήση Webclient και Apps μείωσε σημαντικά́ τον αριθμό́ των αναπάντητων κλήσεων.

Η περίπτωση της Καθημερινή́ς είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το πως μπορούν να επωφεληθούν οι εταιρείες από την υιοθέτηση δικού τους τηλεφωνικού κέντρου μεταβαίνοντας σε μια ανοιχτής αρχιτεκτονικής καινοτόμο λύση.

Η Digimark με την πολυετή της εμπειρία στον κλάδο των τηλεπικοινωνίων και λύσεων Unified Communications, μπόρεσε να ανταποκριθεί άμεσά στην ανάγκη της Καθημερινής και να της προτείνει την κατάλληλη λύση.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο