Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ”

Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2021-2027

 

Ξεκινούν σήμερα 23/2/2023 οι υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης στις δράσεις «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», του ΕΣΠΑ 2021-2027 με ενισχύσεις έως 60%.

 


Στόχος της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: Επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 60%.
 

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: Επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 650.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 10% έως 50%.
 

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: Επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 25% έως 60%.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες στα πλαίσια των τριών δράσεων είναι οι δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι του Προγράμματος
Δικαιούχοι των δράσεων είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος και η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
  • Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις δράσεις Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός, ή εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας για τη δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
  • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 50 στα βαθμολογικά κριτήρια της εκάστοτε Πρόσκλησης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

  • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται κατ’ επιλογή μόνο σε μια από τις τρείς (3) Δράσεις ανά Α.Φ.Μ

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο