Μοναδική λύση από την Digimark βασισμένη στο λογισμικό της SoftOne που καλύπτει ακριβώς αυτά που χρειάζονται οι εργολάβοι & οι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Αυτοματοποίηση διαδικασίας προσφορών και υλοποίησης έργων

Έλεγχος δαπανών

Μείωση λειτουργικού κόστους

Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης

Οργάνωση πωλήσεων & προώθηση ενεργειών

digisolar tablet

Διαχείριση Πελατολογίου (CRM) Πλήρης και εύκολη διαχείριση επαφών και λογαριασµών

 • Ολοκληρωµένη διαχείριση ενεργειών πώλησης
 • Δηµιουργία κατάστασης πελατών και υποψηφίων πελατών
 • Πλήρης διαχείριση leads και άµεσος µετασχηµατισµός σε ευκαιρίες πωλήσεων
 • Εύκολη καταχώρηση και γρήγορη ανάκτηση σηµαντικών πληροφοριών
 • Γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών για πελάτες, ενέργειες, καµπάνιες marketing κλπ
 • Έλεγχος δραστηριότητας πωλητών

Ολοκληρωµένες δυνατότητες Εµπορικής Διαχείρισης (ERP) – Αποθήκη

 • Πελάτες & Προµηθευτές
 • Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία ειδών Αυτόµατη έκδοση Τιµολογίων & Αποδείξεων Αγορές & Παραγγελιοδοσία
 • Εισπράξεις – Πληρωµές
 • ∆απάνες
digisolar banner

Οργανωµένος έλεγχος και αυτοµατοποίηση όλων των ενεργειών για κάθε πελάτη ξεχωριστά, από την αίτηση µέχρι την ολοκλήρωση του έργου, µε απόλυτο έλεγχο κάθε σταδίου και του αντίστοιχου κόστους.

Μοναδική λύση στις απαιτήσεις µηχανογράφησης και αυτοµατοποίησης των Εταιρειών που αναλαµβάνουν την εργολαβία και την κατασκευή Φ/Β Εγκαταστάσεων.

∆ιαχειρίζεται ολοκληρωµένα και συστηµατικά τις παρακάτω ενέργειες:

 • Αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα φ/β εγκαταστάσεων
 • Μετατροπή της αίτησης σε επαφή, πελάτη και ευκαιρία πώλησης/έργο
 • Τεχνική – Οικονοµική πρόταση
 • Αίτηση χορήγησης δανείου προς Τράπεζες
 • Αίτηση σύνδεσης & συµψηφισµού προς ΔΕΗ και
 • Πολεοδοµία
 • Διαχείριση εγκατάστασης & συντήρησης εξοπλισµού

Αυτόματη διασύνδεση με το myData και την ΑΑΔΕ

More Info
mydata-logo

Επικοινωνήστε με την Digimark για ΔΩΡΕΑΝ παρουσίαση της Λύσης