Σταδιακή υποχρέωση για ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G από τον Σεπτέμβριο 2023

Από τον Σεπτέμβριο 2023 όλες οι συναλλαγές των επιχειρήσεων με φορείς του Δημοσίου θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δημοσιευθεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G (Business to Government) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους και ένα τεράστιο βήμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του Δημοσίου. Συμβάλει στη διαφάνεια των συναλλαγών των ιδιωτικών επιχειρήσεων με το Δημόσιο, αυξάνει τον ανταγωνισμό και αποτελεί ένα ακόμα βήμα υγειούς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση προχωρά ταχύτατα στην Ελλάδα και πλέον ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί και στο Δημόσιο.

Οι αναθέτουσες αρχές – οι φορείς του Δημοσίου – υποχρεούνται πλέον να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς – οι επιχειρήσεις-προμηθευτές του Δημοσίου – υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η διαδικασία

Με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, εκδίδονται και διαβιβάζονται στην πλατφόρμα ΚΕ.Δ. (Κέντρο Διαλειτουργικότητας) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης όπου ελέγχονται τα υποχρεωτικά για τιμολόγηση προς το Ελληνικό Δημόσιο, πεδία.

Στη συνέχεια η φορολογική σύνοψη διαβιβάζεται στην υπηρεσία myData της ΑΑΔΕ για τη λήψη αναγνωριστικού (UID) της σύνοψης, Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ) και Authentication Code. Μετά μεταβιβάζεται στο δίκτυο PEPPOL

Οι τελικοί αποδέκτες, οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων του Δημόσιου, λαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια με σκοπό τον έλεγχο και την αποπληρωμή τους.

Η μεταρρύθμιση της εισαγωγής του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο Δημόσιο θα μειώσει τον χρόνο και το κόστος των σχετικών συναλλαγών, με την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση του πωλητή για την παραλαβή και πληρωμή του τιμολογίου και τη σταδιακή μείωση των εκτυπώσεων.

Χρονοδιάγραμμα

Με βάση την ΚΥΑ του Απριλίου, από τις 12 Σεπτεμβρίου 2023 καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο συμβάσεων μεταξύ οικονομικών φορέων και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ανάλογα με τους εκάστοτε φορείς προβλέπεται σταδιακή ένταξη στο καθεστώς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι πρώτοι φορείς που εντάσσονται στο σύστημα είναι οι εξής:

 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Δήμος Αθηναίων
 • Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
 • Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Υπουργείου
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 • Εγνατία Οδός Α.Ε.

Από 1 Ιανουαρίου 2024 θα ενταχθούν τα όργανα της υπόλοιπης Κεντρικής Διοίκησης, από 1 Ιουνίου 2024 οι υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές και φορείς, ενώ από 1 Ιανουαρίου 2025 και οι λοιπές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης θα τιμολογούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων. Αυτές είναι οι εξής:

 • Συμβάσεις που έχουν συναφθεί στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
 • Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, προετοιμασία μελετών και παροχή τεχνικών και άλλων συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.
 • Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, καθώς και κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται για κάθε κατηγορία δαπανών των αναθετουσών αρχών ή των αναθετουσών φορέων.
 • Ορισμένες δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα.
 • Λοιπές δαπάνες, το ύψος των οποίων είναι έως 2.500 ευρώ.

Πώς γίνεται η παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων

Απαραίτητη προϋπόθεση για μία αναθέτουσα αρχή να παραλάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, είναι να είναι εγγεγραμμένη στο σχετικό μητρώο που έχει δημιουργήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣ & ΨΔ). Τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο (μέσα Ιουλίου), στο μητρώο έχουν εγγραφεί σχεδόν 2.800 φορείς του Δημοσίου.

Η παραλαβή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τις αναθέτουσες αρχές  μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει πληροφοριακό σύστημα, τότε μέσω των Web Services του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ & ΨΔ (ΚΕΔ), μπορεί να παραλάβει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο σύστημά της. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα ή δεν έχει ακόμα αναβαθμίσει τα συστήματά της ή στην περίπτωση που υπάρχει προσωρινή τεχνική αδυναμία, η ΓΓΠΣ & ΨΔ έχει δημιουργήσει την ειδική εφαρμογή ΕΔΗΤ (Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων). Πρόκειται για μια cloud εφαρμογή, η οποία δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει αρχικά το σύνολο των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών υπηρεσιών. Όπως αναφέρει η ΓΓΠΣ, σταδιακά οι φορείς θα αναπτύξουν δικά τους συστήματα που θα αντλούν τα τιμολόγια από το κέντρο διαλειτουργικότητας και δεν θα πραγματοποιούν ενέργειες στο ΕΔΗΤ, παρά μόνο σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας.

Πώς γίνεται η αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων

Οι επιχειρήσεις-προμηθευτές του Δημοσίου που έχουν επιλέξει την χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και έχουν υποβάλλει τη “Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου” στη φορολογική διοίκηση υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια προς το ελληνικό Δημόσιο μέσω παρόχου και να τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου PEPPOL και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Αυτό απαιτεί συνεργασία με έναν πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ο οποίος και θα αναλάβει να συνδέσει το υφιστάμενο ERP της επιχείρησης με το myDATA.

Πλεονεκτήματα

 • Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ελαχιστοποιεί τα λάθη της χειροκίνητης εισαγωγής στοιχείων, καθώς όλα τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα από και προς το σύστημα ERP της επιχείρησης.
 • Όλα τα υποχρεωτικά πεδία του τιμολογίου ελέγχονται συστηματικά, ενώ η ενσωμάτωση των στοιχείων αυτών στην επιχειρησιακή διαδικασία μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την ανάκτηση των δεδομένων αυτών.
 • Η εκκαθάριση και η πληρωμή του τιμολογίου γίνεται ταχύτερα. Αυτό σημαίνει βελτίωση της ρευστότητας και δυνατότητα έγκαιρης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους δικούς της προμηθευτές.
 • Το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης μειώνεται σε σημαντικό βαθμό, εξοικονομείται χρόνος διεκπεραίωσης, μειώνεται το κόστος ανά τιμολόγιο, εξοικονομείται χώρος αποθήκευσης εγγράφων, ελαχιστοποιείται το κόστος των αναλωσίμων. Όλα αυτά συνεπάγονται βελτίωση χρόνου και μείωση κόστους.
 • Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις επιτυγχάνεται περιορισμός του διοικητικού φόρτου, ενίσχυση της αποδοτικότητας λόγω αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της δυνατότητας λογιστικού ελέγχου, αύξηση της διαφάνειας και εξοικονόμηση οικονομικών και περιβαλλοντολογικών πόρων.
 • Η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης προσφέρει πολλαπλά φορολογικά οφέλη για την επιχείρηση.
 • Τέλος, η όλη διαδικασία συμβάλλει στην ενίσχυση του θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τις επιχειρήσεις, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού και της υιοθέτησης υπεύθυνων πρακτικών.

Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία B2G, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Digimark, συνεργάτη της Impact (μέλος του ομίλου SoftOne), πιστοποιημένου παρόχου της υπηρεσίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: sales@digimark.gr

Τηλέφωνο: 210 2518666

Διεύθυνση : Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια, 14341

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο