Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

 • Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να
  εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:  

  (Α) (Β) (Γ) (Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
 • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Τα χρονικά ορόσημα για τους  Δικαιούχους αναλύονται ως εξής:

Δικαιούχοι Κατηγοριών 1, 2, 3 και 4

 • Αιτήσεις Χρηματοδότησης για δικαιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022.
 • Έκδοση και δέσμευση vouchers (από τον προμηθευτή) για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη δέσμευση των vouchers έχει πραγματοποιηθεί εντός της προηγούμενης προθεσμίας.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την αίτηση επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ: 2102518666
e-mail: digitaltransformation@digimark.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την αίτηση επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ: 2102518666
e-mail: digitaltransformation@digimark.gr

Προτεραιότητα 1: Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

soft1_series6_logo_color

Cloud ERP & CRM

Ολοκληρωμένο σύστημα ERP & CRM από την Soft1. Με δυνατότητες παραμετροποίησης για ελεύθερους επαγγελματίες ή μικρές επιχειρήσεις και διασύνδεσης με το myDATA.

Ζητήστε προσφορά ΖΗΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ SOFT1 ERP

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Εργάνη II

Συγχρονιστείτε με τα νέα δεδομένα που φέρνουν η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και το Εργάνη 2. Αλλάξτε τα δεδομένα στον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και κάντε ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας του τμήματος HR.

Ζητήστε προσφορά
myErgani logo

Προτεραιότητα 1: Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Cloud ERP & CRM

Ολοκληρωμένο σύστημα ERP & CRM από την Soft1. Με δυνατότητες παραμετροποίησης για ελεύθερους επαγγελματίες ή μικρές επιχειρήσεις και διασύνδεσης με το myDATA.

soft1_series6_logo_color
Ζητήστε προσφορά ΖΗΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ SOFT1 ERP

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Εργάνη II

Συγχρονιστείτε με τα νέα δεδομένα που φέρνουν η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και το Εργάνη 2. Αλλάξτε τα δεδομένα στον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και κάντε ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας του τμήματος HR.

myErgani logo
Ζητήστε προσφορά

Προτεραιότητα 2: Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία

IP Τηλεφωνικό Κέντρο

Η Digimark μπορεί να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ενοποιημένης επικοινωνίας Cloud PBX ως πιστοποιημένος συνεργάτης της 3CX, με μία απλή μηνιαία χρέωση χωρίς αρχικό κόστος επένδυσης.

Ζητήστε προσφορά 3cx free trial
Logo3CX

Προτεραιότητα 2: Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία

IP Τηλεφωνικό Κέντρο

Η Digimark μπορεί να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ενοποιημένης επικοινωνίας Cloud PBX ως πιστοποιήμενος στνεργάτης της 3CX, με μία απλή μηνιαία χρέωση χωρίς αρχικό κόστος επένδυσης.

Ζητήστε προσφορά 3cx free trial
Logo3CX
Microsoft 365 Basic
Microsoft 365 Apps
Microsoft 365 Standard
Microsoft 365 Premium

Collaboration & File Sharing

Αυξήστε την παραγωγικότητα και τη συνεργασία στην επιχείρησή σας, με τις εφαρμογές της Microsoft, το Microsoft 365, Sharepoint, το Teams και χώρο στο One Drive!

Ζητήστε προσφορά

Collaboration & File Sharing

Αυξήστε την παραγωγικότητα και τη συνεργασία στην επιχείρησή σας, με τις εφαρμογές της Microsoft, το Microsoft 365, Sharepoint, το Teams και χώρο στο One Drive!

Ζητήστε προσφορά
Microsoft 365 Basic
Microsoft 365 Apps
Microsoft 365 Standard
Microsoft 365 Premium

Προτεραιότητα 4: Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Acronis_logo
Veeam_logo

Cloud Backup / disaster recovery

Εξασφαλίστε την ασφάλεια των δεδομένων σας με Backup των αρχείων της επιχείρησης σας στο Cloud.

Ζητήστε προσφορά

Προτεραιότητα 4: Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Acronis_logo
Veeam_logo

Cloud Backup / disaster recovery

Εξασφαλίστε την ασφάλεια των δεδομένων σας με Backup των αρχείων της επιχείρησης σας στο Cloud.

Ζητήστε προσφορά

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την αίτηση επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ: 2102518666
e-mail: digitaltransformation@digimark.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την αίτηση επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ: 2102518666
e-mail: digitaltransformation@digimark.gr