Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
[:el]

Unified Communications 


Επενδύουμε συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής για να προσφέρουμε έξυπνες και καινοτόμες λύσεις επικοινωνίας που εξασφαλίζουν σταθερότητα και απόδοση δικτύου. Επικεντρώνοντας στην μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακής υποδομής της εταιρείας σας, το τμήμα μηχανικών της DIGIMARK σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις ασύρματης και ενσύρματης δικτυακής υποδομής.

Πρόσβαση στο Internet
Κατόπιν ανάλυσης της υπάρχουσας υποδομής καθώς και των μελλοντικών απαιτήσεων της επιχείρησής σας, οι μηχανικοί της εταιρείας μας επιλέγουν και προτείνουν την κατάλληλη για σας λύση μέσα από ένα σύνολο διαθέσιμων υπηρεσιών πρόσβασης της Vodafone.

Ιδιωτικό εταιρικό δίκτυο
Κατόπιν επιλογής τύπου κυκλώματος πρόσβασης (ΑDSL, SHDSL, Οπτικής ίνας) σύμφωνα με τις ανάγκες διασύνδεσης κάθε σημείου παρουσίας της δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικού εταιρικού δικτύου (VPN). Τα VPN παρέχουν υψηλό βαθμό ασφάλειας της επικοινωνίας βασισμένη στην τεχνολογία MPLS και επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση των μετακινούμενων στελεχών της επιχείρησης.

Τηλεφωνία
Υπηρεσίες εναλλακτικής τηλεφωνίας (OnVoice) μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων για δραστική μείωση των τηλεφωνικών λογαριασμών και δυνατότητα επιλογής ολοκληρωμένων υπηρεσιών IP τηλεφωνίας που περιλαμβάνει λογισμικό διαχείρισης κλήσεων, εξοπλισμό και ποικιλία τηλεφωνικών συσκευών.

Δικτυακός Εξοπλισμός
Επιλογή networking εξοπλισμού (routers, firewalls, Access points κλπ.) βασισμένος στις μοναδικές ανάγκες κάθε περίπτωσης που εξελίσσει την τηλεπικοινωνιακή υποδομή και βελτιστοποιεί τις δυνατότητές της.

Υποστήριξη
Ολοκληρωμένη και σφαιρική υποστήριξη από τις πιστοποιημένες ομάδες της Digimark, με υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του Δικτύου και του Δικτυακού Εξοπλισμού (Managed Network Services) της επιχείρησης σας


VPN

VPN


Η Digimark, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μεταπωλητή της Vodafone σε εταιρικά δίκτυα, παρέχει εξειδικευμένες λύσεις πρόσβασης στο Internet καθώς και επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών σημείων παρουσίας της επιχείρησης μέσω Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων (IP-VPNs), σχεδιασμένες με γνώμονα τις απαιτήσεις και τη στρατηγική της κάθε επιχείρησης.

Τα VPN εγγυώνται την επιχειρηματική λειτουργία και απευθύνονται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενοποιήσουν την λειτουργία των επιχειρηματικών εφαρμογών και τεχνολογικών υποδομών σε ένα ενιαίο και ιδιωτικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο το οποίο εγγυάται την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία όλων των κρίσιμων λειτουργιών.

Χαρακτηριστικά VPN

• Ασφάλεια 
Η μετάδοση των δεδομένων εντός του δικτύου της Vodafone βασίζεται στην τεχνολογία MPLS, που εγγυάται τον υψηλό βαθμό ασφάλειας των VPN δικτύων των πελατών μας. Η υπηρεσία εγγυάται τα χαρακτηριστικά μετάδοσης κάθε τύπου κίνησης και ο εξοπλισμός στο άκρο του πελάτη καθορίζει την προτεραιότητα μετάδοσης των δεδομένων εντός του ιδεατού δικτύου.

• Ταχύτητα
Δυνατότητα επιλογής κάθε τύπου κυκλωμάτων πρόσβασης (ΑDSL, SHDSL, Οπτικής ίνας) σύμφωνα με τις ανάγκες διασύνδεσης κάθε σημείου παρουσίας της Επιχείρησης και τις απαιτήσεις της.

• Ποιότητα
Παροχή διαφορετικών Κλάσεων Υπηρεσίας (MPLS Class of Service) που εγγυώνται διαφορετικές διαβαθμίσεις στην Ποιότητα της Μετάδοσης

• Σχεδιασμός – Υποστήριξη
H έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα τεχνολογίας δικτύων της Digimark, σχεδιάζει, υλοποιεί και εγγυάται την λειτουργία των δικτύων VPN, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. Πέραν της εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης της Digimark, παρέχεται επίσης απευθείας υποστήριξης 24/7 μέσω Vodafone

VoIP – Unified Communications

VoIP – Unified Communications 

H VoΙP τεχνολογία αποτελεί το πιο σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό εργαλείο, προσφέροντας μοναδικά πλεονεκτήματα ενοποίησης φωνής και δεδομένων σε ένα και μόνο δίκτυο. Αυτός είναι ο λόγος που αποτελεί και σταθερή επιλογή των επιχειρήσεων παγκοσμίως με συνεχώς αυξανόμενες τάσεις. Το τμήμα μηχανικών της DIGIMARK σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις IP τηλεφωνίας και ενοποίησης υπηρεσιών επικοινωνίας, αξιοποιώντας πάντοτε στο έπακρο τις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες VoIP.

• IP Telephony
Ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει, λογισμικό διαχείρισης κλήσεων, εξοπλισμό και ποικιλία τηλεφωνικών συσκευών (Unified CallManager,Voice Gateways, IP Phones)

• Ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας
Ενοποιημένη διαχείριση μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και fax (Unity Unified Messaging)

• Εξυπηρέτηση πελατών
Υπηρεσίες ευφυούς δρομολόγησης κλήσεων, συστήματα αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (IP Contact Center)

• Ολοκληρωμένη επικοινωνία πολυμέσων
Σύγκλιση φωνής, video και web conferencing (Meeting Place)

[:en]

Unified Communications We continually invest in advanced technologies to deliver smart and innovative communications solutions that ensure network stability and performance. Focusing on reducing the cost of your company's telecommunication infrastructure, DIGIMARK's engineering department designs integrated wireless and wired network infrastructure solutions. 
 
Internet access
After analyzing the existing infrastructure and the future requirements of your business, our engineers choose and propose the right solution for you through a set of available Vodafone access services.

Private corporate network
After selecting the type of access control (ADSL, SHDSL, Optical fiber) according to the interconnection needs of each point of presence, it is possible to create a private corporate network (VPN). VPNs provide a high level of communications security based on MPLS technology and allow remote access for mobile workers.

Telephony
Leased line alternative telephony services are drastically reducing telephone bills and a choice of integrated IP telephony services including call management software, equipment and a variety of telephone devices.

Networking Equipment
Selecting networking equipment (routers, firewalls, Access points etc.) based on the unique needs of each case that evolves the telecommunication infrastructure and optimizes its capabilities.

Support
Integrated and global support from Digimark’s certified teams, with Network Management (Managed Network Services) for your businessVPN

VPN

 
Digimark, being Vodafone's largest reseller in corporate networks, provides specialized Internet access solutions as well as communication between the different points of presence of the company via IP-VPNs, designed in accordance with the requirements and strategy of each business.
VPNs guarantee business operations and appeal to businesses that want to integrate the business applications and technology infrastructure into a single and private telecommunications network that guarantees the seamless and secure operation of all critical features.
VPN Features
•Security
The transmission of data within the Vodafone network is based on MPLS technology, which guarantees the high level of security of our customers' VPN networks. The service guarantees the transmission characteristics of each type of traffic and the equipment at the end of the customer determines the priority of transmitting the data within the virtual network.
• Speed
Ability to select each type of access (ADDS, SHDSL, Optical fiber) according to the interconnection needs of each point of presence of the Company and its requests.
• Quality
Providing different MPLS Class of Service that guarantee different Quality Grades
• Design - Support
Digimark's experienced and specialized network technology team designs, implements and warrants the operation of VPN networks, offering a wide range of services tailored to the needs of today's business. In addition to Digimark's specialized technical support, 24/7 support is also provided through Vodafone


VoIP – Unified Communications

VoIP – Unified Communications


VoIP technology is the most modern telecommunication tool, offering unique voice and data integration capabilities in a single network. This is why it is also the first choice of companies worldwide with continuously increasing trends. Digimark’s engineering department designs integrated IP telephony and communication services integration, by making always the most of theVoIP technologies.

• IP Telephony
Integrated solution including call management software, equipment and a variety of telephone devices (Unified CallManager, Voice Gateways, IP Phones)

• Unified communications services
Unified Messaging, Voice Mail, Email and Fax Management

• Customer service
Intelligent call routing services, IP Contact Centers

• Integrated multimedia communication
Voice convergence, video and web conferencing (Meeting Place)


[:]
error: Content is protected !!